Om Posjektet

Utviklingsprosjektet består av flere forskejllige deler som det til dels vil være naturlig å “integrere inn i hverandre”.

  • Undervisningopplegg for robotteknologi.
  • Undervisningopplegg der vi tar i bruk VR-briller og “virtual reality” gjerne i kombinasjon med robotteknologi.
  • Undervisningopplegg programmering av mikrokontroller.
  • Undervisningopplegg i datakommunikasjon og datasikkerhet.
  • Hvis tiden strekker til også litt om IoT – Internett of things
  • Utvikling av en ny publiseringsplattform for læreingsressurser på Internett.

Robotteknologi.

Robotteknologi har nå kommet inn på læreplanen både i mekaniske fag og i elektrofagene på VG2 og VG3 nivå. Samtidig så finnes det svært få eksisternende læringsressurser innenfor dette fagområdet som er tilpasset den videregående skole. Robotteknologi står ikke spesifikt nevnt i læreplanen for VG1 elektrofag, men teknologien kan godt undervises som en integrert del av læreplanmålene for faget “Elektroniske kretser og nettverk”.

Virtuell virkelighet.

“Virtuell virkelighet” er nå nevnt i læreplanen for mekaniske fag, og vi ønsker nå å se på hvordan VR Eller “Virtual Reality” kan tas i bruk i forbindelse med gjennomføring av undervisningen.

Programmering av mikrokontroller.

VG1 elektrofag har fått et nytt fag der det å lære programmering av mikrokontroller er et helt sentralt læreplanmål. Den robotmodellen som vi bygger opp i “Grunnkurs i robotteknologi” bruker også Arduino mikrokontroller til sitt styringssystem, slik at det vil være nødvendig at elevene er “gode til å programmere Arduiono”.

Datakommunikasjon og datasikkerhet.

Ny læreplan for VG1 elektrofag inneholder nye mål i forhold til datakommunikasjon. For senere klassetrinn så finnes det også læreplanmål som er mer spesifikt rettet mot det som vi kanskje kan kalle for “teknisk datasikkerhet”.

IoT – Internet og Things.

Dette er et teknologiområde som man forventer vil ha nokså stor framtidig betydning for elektrofagene og for produksjonsfagene. IoT er på et vis “naturlig beslektet” med de andre prosjektene som vi arbeider med, slik som moderne produksjon, VR og robotteknologi. I den grad dette passer inn i utviklingsprosjektet som helhet så vil vi også i noen grad utvikle læringsressurser for IoT – Internet of Things. Bruk av IoT kan godt la seg integrere inn i i forhold til læreplanmålene i forhold til flere fag innenfor elektro og mekaniske fag.

E-Læringsplattform.

Det er jo interessant å oppnå en viss form for dybdelæring i forhold til hvordan E-læringsplattformer som Canvas og Its-Learning, MS Teams og andre fungerer. En annen side ved saken det er jo at man ikke er prisgitt de beslutningene som blir tatt hos de store selskapene man kan utforme tjenestene akkurat slik som man vil ha dem. For OpenSouce programvare så fungerer det slik at man kan ta direkte kontakt med systemutviklerne og foreslå endringer, eller man kan utarbeide endringen selv, eller man kan melde seg inn i en prosjektgruppe som arbeider med de aktuelle endringene av programvaren.

 

Om å jobbe med mange samtidige prosjekter.

Man skulle kanskje tro at det var lett å miste oversikten hvis man arbeider med mange teknologiprosjekter samtidig. I “teknologiens verden” så er det nok slik, på mange måter at “tengene henger sammen” slik at når man jobber litt med det ene prosjektet, så jobber man også litt med det andre prosjektet. Bak mange forskjellige utvikingsprosjekter som tilsynelatende og “i det ytre” er forskjellige, så er de allikevell bygget opp rundt felles teknologiprinsipper. Selv om man jobber med forskjellige delprosjekter, så jobber man allikevell hele tiden med “det samme”.